މިއީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ކާރބަން ނިއުޓްރަލް އިންޒާރެކެވެ. މި ބްލޮގްގައި ގިނަވާނީ ބާލިޢްވެފައިވާ މީހުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކެވެ. އެނޫންމީހުންގެ ސިނކުޑިއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
އަލްމުވައްރިޚް "ޖިބުއެ "